Algemeen Privacystatement YMCA Nederland

YMCA Nederland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving geldt ook voor YMCA Nederland. Met deze privacyverklaring informeren we je over welke gegevens we van je verzamelen, met welk doel en op welke wijze deze worden bewaard.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt YMCA Nederland persoonsgegevens?

YMCA Nederland verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Persoonlijk leden, vrijwilligers, beroepskrachten en bestuurders van YMCA Nederland en de bij YMCA Nederland aangesloten organisatieonderdelen (lokale groepen, regionale en landelijke afdelingen, etc.)
  • Mensen die ooit een lidmaatschap hebben gehad bij YMCA Nederland
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar YMCA Nederland een relatie mee heeft of heeft gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het hoofdkantoor van YMCA Nederland verwerkt persoonsgegevens in Teamleader, de administratieve applicatie van YMCA Nederland en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het nieuwsbriefsysteem. Daarnaast verwerken ook de regionale bureau’s in Zwolle en Den Dolder en de beroepskrachten in de regio’s Den Haag en Vlaardingen persoonsgegevens in Teamleader. De lokale organisatie(s) waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens in een eigen systeem. Aanpassen of verwijderen van deze gegevens kan alleen door contact op te nemen met een medewerker van het landelijke of regionale bureau.

Waarvoor verwerkt YMCA Nederland persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van YMCA Nederland of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal lid of relatie van YMCA Nederland bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over aan het lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit vanuit YMCA Nederland of een van de regionale bureau’s. Wil je niet meer benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt YMCA Nederland ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat je voor je is gemaakt in Teamleader ten behoeve van je vrijwillige activiteiten.

Hoe gaat YMCA Nederland met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Na beëindiging van je lidmaatschap of werkrelatie als vrijwilliger of beroepskracht, worden je gegevens als niet-actueel aangemerkt en zoveel mogelijk verwijderd.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De beroepskrachten van YMCA Nederland en de regionale bureau’s kunnen je persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen. Je kunt dit niet zelf, maar je kunt ons wel vragen je gegevens te bewerken of verwijderen.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen YMCA Nederland

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als je een nieuwe functie krijgt binnen een andere aangesloten YMCA-afdeling, dan kan de ledenadministratie van dit onderdeel, je gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

YMCA Nederland geeft je contactgegevens door aan een externe drukkerij voor het versturen van het ledenmagazine Inclusief. Na versturing wordt deze lijst door de drukkerij vernietigd.

Wij sturen je gegevens nooit door aan commerciële of andere ideologische organisaties, tenzij je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om financiële informatie over contributies in het verleden, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is YMCA Nederland gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens YMCA Nederland van mij verwerkt?

Je kunt bij ons een verzoek doen tot het inzien van je persoonsgegevens door het sturen van een e-mail aan privacy@ymca.nl. Je krijgt dan van ons een uitdraai uit het systeem met de over jou bekende gegevens. Vervolgens kun je ons vragen deze gegevens aan te passen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door YMCA kun je terecht bij het regiobureau waar je onder valt of bij YMCA Nederland.

OPT-OUT

Voor het ontvangen van digitale nieuwsberichten is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen die specifieke nieuwsbrief. Indien je geen prijs stelt op informatie over YMCA Nederland waarvan je lid bent, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kun je dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen privacybeleid

YMCA Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Disclaimer

De inhoud van www.zininymca.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel YMCA Nederland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt YMCA Nederland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies

YMCA Nederland is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockiegebruik. YMCA maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.